Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnorodnych środowisk społeczności lokalnej. Aktywna współpraca władz gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pożytku publicznego przynosi wiele korzyści. Priorytetowym zadaniem gminy Grodzisk Wielkopolski jest służenie mieszkańcom w sposób najbardziej skuteczny i efektywny w ramach posiadanych zasobów materialnych jak i niematerialnych. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem dążenia władz samorządowych gminy Grodzisk Wielkopolski do szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Program wyznacza obszary współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a podmiotami działającym w obszarze pożytku publicznego, dla dobra mieszkańców, społeczności lokalnej, na rzecz efektywnego rozwoju gminy. „Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2019 r., poz. 688)

Uwagi i wnioski dotyczące Programu mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji na Formularzu zgłaszania uwag, do którego należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w formie zeskanowanej.

Formularze z uwagami można składać:

  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Stary Rynek 1 w Grodzisku Wielkopolskim lub w Gminnym Centrum Informacji, ul. Przemysłowa 7/1,
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
  • pocztą elektroniczną: j.kalinska@grodzisk.wlkp.pl
  • więcej informacji: Joanna Kalińska, tel. 61 445 30 65, tel. kom. 532 728 094

wzór formularza

tekst Zarządzenia Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

 

Najchetniej czytane

2019-08-30
Konkurs na Najpiękniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy w gminie Grodzisk Wielkopolski 2019 rozstrzygnięty
2019-07-15
Konkurs "Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020"
2019-10-07
Emblematy na groby grodziskich Powstańców Wielkopolskich
2019-08-26
Kalendarium wydarzeń w gminie Grodzisk Wielkopolski - wrzesień 2019 r.
2019-07-08
Wernisaż XVII Międzynarodowego Pleneru Malarsko - Rzeźbiarskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim